ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สัตว์ที่แข็งแรง อาหารสัตว์คุณภาพ และการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

เพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์และกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยทุกขั้นตอนของการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าให้กับผู้บริโภค

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์บกในรูปแบบโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System)การเลี้ยงสัตว์บก ภายใต้ระบบปรับอากาศภายในโรงเรือน  มีเทคโนโลยีการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ สามารถปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน ทำให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด เติบโตได้ดีตามศักยภาพของพันธุ์สัตว์ ทั้งยังมีมาตรการระบบควบคุมและป้องกันพาหะนำ

โรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยควบคุมการเลี้ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการใช้ระบบไบโอแก๊สในฟาร์มสุกร ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในฟาร์มได้อีกด้วยนอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนารูปแบบของฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาสู่ฟาร์มสีเขียว โดยมีฟาร์มสุกรของบริษัทเป็นต้นแบบ และขยายไปสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน

ซีพีเอฟใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงต่อพื้นที่ทีมงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์ได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงสัตว์บนแนวคิดของการเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์แต่ละประเภท ผสมผสานกับการมีพันธุ์ที่แข็งแรงและอาหารสัตว์ที่มีโภชนาการสอดคล้องกับแต่ละวัยของสัตว์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นสารต้องห้ามในการเลี้ยง และสัตว์นั้นจะต้องได้อยู่ภายใต้การเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health : OIE) และ

มาตรฐานหลักปฏิบัติและกฎระเบียบของสหภาพยุโรปมาใช้ ที่คำนึงถึงความเป็นอิสระของสัตว์เลี้ยง 5 ประการ คือ สัตว์ต้องปราศจากการหิวกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ปราศจากความเจ็บปวดหรือโรคภัย ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพทั่วไปที่บริษัทได้รับแล้ว ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทยังได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล

  • Genesis G.A.P. มาตรฐานสากลในการปฏิบัติที่ดีด้านสวัสดิภาพสัตว์
  • QS Standard มาตรฐานประเทศเยอรมัน ด้านการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต
  • มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม