การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เป็นงานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ การเลี้ยงดู และการจัดการผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเพื่อการจำหน่าย

การเลี้ยงสัตว์

ความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์ 

   มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยสัตว์มาตั้งแต่อดีต ทั้งในการใช้เป็นอาหารและใช้แรงงานในการทำงาน โดยเฉพาะการนำมาเป็นอาหารนั้นต้องมีการไล่ต้อนฝูงสัตว์มากักขังไว้เพื่อ
เก็บไว้รับประทานนาน ๆ มนุษย์จึงเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ดังนี้1. การเลี้ยงสัตว์ให้เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเช่น วัว ไก่ ปลา นิยมไว้เลี้ยงไว้บริโภคเนื้อ เพราะเนื้อสัตว์เป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ2. การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่สร้าง

ความเพลิดเพลิน และปลูกฝังความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์3. การเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว4. การเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายในประเทศและเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ5. การเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดอาชีพหลากหลาย จึงช่วยลดอัตราการว่างงานได้ 
ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายเนื้อ ไข่ และผลิตภัณฑ์แปรรูป มีทั้งสัตว์ปีก สัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์น้ำ ดังนี้
1. สัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด นกกระทา นกกระจอกเทศ ห่าน เป็นต้น2. สัตว์บก เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ จระเข้ ตะพาบน้ำ เต่า เป็นต้น4. สัตว์น้ำ เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาช่อน ปลาดุก กุ้ง ปูม้า ปูทะเล หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม เป็นต้น

ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย 
การเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตได้ดี ไม่เป็นโรค และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน
มีขั้นตอน ดังนี้
1. สำรวจความต้องการของผู้เลี้ยง
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยง
3. การวางแผนการเลี้ยงสัตว์
4. เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์
5. การเตรียมพันธุ์สัตว์
6. การเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์
7. การจัดการผลิตผล